رزرو عکاس صنعتی | م. بزرگمهر

500,000 تومان

نام عکاس شما مصطفی بزرگمهر می باشد.

طول مدت عکاسی سه ساعت می باشد.

در این منو از تجهیزات حرفه ای نور پردازی عکاسی صنعتی انجام می شود.

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر مشهد امکان پذیر است.

دسته بندی عکاسی صنعتی: عکاسی تبلیغاتی. عکاسی محصول. عکاسی غذا. عکاسی جواهرات. عکاسی معماری.